Home » ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ

И С Т О Р И Ч Е С К А    С П Р А В К А

 

В подножието на величественият Балкан, само на 8 км. Югоизточно от гр. Враца и точно под връх “Околчица” се намира с. Паволче.

Землището е полупланинско с оскъдни условия за земеделски поминък и се простира на площ от 16 295 дка.

В района все още съществува тракийски могилен некропол, който свидетелства за едно малко земевладелско имение на тракийски аристократичен род. Според предания местоположението на с. Паволче е било в местността “Селището”, после се е преместило в местността “Мало Паволче” и накрая се е заселило на сегашното си място.

Селото се среща с днешното си име в един от най-ранните османски документи, датирани от 1430 год. В първите векове на турското робство, част от жителите на с. Паволче са били “войнагани” – ходили са в Цариград да отглеждат султански коне.

Село Паволче е получило днешното си име през Второто българско царство. То идва от личното име на човек, който се е казвал Павел или от името на параклис – Св. Павел и суфикса “че”, с други думи се е получило Павол/ов/-че. Около освобождението селото е наброявало 40 къщи със 180 жители, които са разполагали с 480 дка обработваема земя – ниви и ливади. Основното препитание на населението е било земеделие, животновъдство и събиране на дърва за огрев.

След освобождението от турско робство първи кмет на селото става Филчо Симеонов. Населението е принудено да обработва земите на български чифликчии и чорбаджии, каквито е имало по това време, а мнозина намират своето препитание в близкото минно предприятие “Мина Плакалница”.

От с. Паволче има загинали в Балканската война, в чиято памет тогавашния кмет Дано Йончов Лилов, с лични средства издига паметник сред селото, който по-късно е преместен в двора на черквата.

Постоянното население на с. Паволче към 01.03.2001 г. е 828 човека. До 1979 г. учреждението съществува като пълномощничество към Общински Народен Съвет – гр. Враца. Пълномощникът осъществява ръководна дейност със съдействието на Общественият съвет на пълномощника, който се състои от 9 души, представители на масови и политически организации в селото.

Инициативността на “Строителният комитет” с председател Петър Т. Томов, учреден 1949 г. събужда народното съзнание и всички жители участвуват в снабдяването с материали за построяването на нова сграда за училище “Околчица” /сега ОУ “Хр. Ботев”/. През 1984 г. е довършена и пусната в експлоатация надстройката на училището, а в последствие цялата сграда е топлофицирана.

С изборите на 25.03.1979 г. се създава Кметство с. Паволче, като колективен орган на местно самоуправление, с определени изпълнително-разпоредителни правомощия, които се осъществяват под ръководството и контрола на Общински Народен Съвет и неговият Изпълнителен комитет.

От село с тъмни и кални улици с. Паволче израства като село от нов тип. В резултат на доброволният труд на хората от селото, всички домакинства са водоснабдени и електрифицирани.

Над с. Паволче гордо се извисява паметника на Христо Ботев.

Ежегодно на 2-ри юни се провеждат тържества в памет на Ботев и загиналите във войните. По спомени на жителите от с. Паволче честването на 2-ри юни е започнало около 1967 г., когато представителни лица от София и Враца са тръгвали пеша от с. Паволче до връх Околчица, където са поднасяли венци и цветя пред лобното място на Ботев и изнасяли тържествени слова. В селото, ученици от ОУ “Христо Ботев” представят програма пред паметника в центъра на селото и поднасят цветя.

На територията на Кметството са съществували два цеха:

-цех за “Художествена и битова тъкан” в собствена сграда построена 1980 г.

-цех за “Термичен предпазител”, клон на ЗКЕ с. Зверино, в сграда построена 1984 г. с кухня, столова и магазин за хранителни стоки.

От 1996 г. в сградата на цеха за художествена и битова тъкан се помещава фирма ЕТ “Атамар” за производство на мебели.

Цехът за термичен предпазител не функционира. Ползва се само салона /Столова/ за различни мероприятия на Кметство, Читалище и от населението срещу наем.

От май 1992 г. в с. Паволче е открита телефонна централа с 300 поста.

Кабелите за телефонизирането са закупени от ЗКЕ – с. Зверино, а жителите направиха изкопните работи.

През 1985 г. след сключен договор между Кметството и Наркооп – Враца, бе построена сладкарницата до училището, която към днешна дата функционира като смесен магазин.

Кметството се състои в началният период на функциониране от 10 души: Кмет, секретар и 8 народни съветници.

Кметът и Народните съветници са избрани на 25.03.1979 г. чрез избори. По настояще Кметството се представлява от кмет, секретар и бюджетен изпълнител. От 01.01.1993 г. кметството е обособено като самостоятелна юридическа единица със самостоятелен бюджет и банкова сметка в ОББ гр. Враца. Кметът е изборна длъжност, а другите две се назначават и освобождават от Кмета.

За периода 1947 г.-1954 г. пълномощник в с. Паволче е Тошо Хр. Филчев.

От 1954 г. – 1956 г. пълномощник е Тодор Иванов Георгиев.

От 1957 г. – 1976 г. Кмет е Марко Ангелов Терзийски.

От 01.12.1976 г. за Кмет на селото е избран Григорий Йончев Павлов, чийто мандат изтича през 1989 г.

От 1990 г. – 1991 г. Кметството е представлявано от 3 членка, представители на БСП, СДС и БЗНС.

От 1991 г. – 1999 г. Кмет е Тодор Петров Петков.

От 1999 г. до изборите през есента на 2007 г. за Кмет на с. Паволче е избран Константин Димитров Коцев.

От 2007 г. – Емил Стефанов Василев